Veilig beheer op afstand

TKK Techniek geeft u de moge­lijkheid om uw instal­latie merk­onafhan­kelijk en veilig op afstand te bedienen & beheren. Door middel van perma­nente VPN-verbin­dingen en twee­traps­­veri­ficatie, in combinatie met 24/7 lijn­bewaking, bieden wij u gegaran­deerde veilige bereikbaar­heid en storings­­door­mel­ding van uw instal­­laties.

Onder­houd en energie­management

Met perio­diek onder­houd verbeteren wij het ren­de­ment van uw instal­laties. Continue optima­li­satie van soft­ware en kri­tische para­meters verhogen het comfort én verlagen het energie­ver­bruik. Bij onvoor­ziene uitval wordt u auto­ma­­tisch geïn­formeerd en staat onze help­desk voor u klaar.

Help­desk en onder­steuning op locatie

In een onder­houds­contract is de helpdesk inbe­gre­pen. Via de help­desk kunt u vragen stellen, storin­gen melden of advies vragen. Ook zonder onder­houds­contract helpen wij u graag. Op basis van uw melding maken wij vooraf een inschat­ting van de te ver­wachtte kosten.

Vragen over comfort of techniek? Neem vrij­blijvend contact met ons op.

  • Veilig beheer op afstand
  • Lijn­bewaking
  • Storings­door­melding
  • Energie­mana­gement
  • Helpdesk
  • Onder­steuning op locatie